Obchodní podmínky

 
 

Všeobecné obchodní podmínky cestovní kanceláře Bora Travel s.r.o.


1. Úvodní ustanovení
2. Vznik smluvního vztahu
3. Cena zájezdu, platební podmínky
4. Zvýšení ceny zájezdu
5. Změna sjednaných služeb
6. Odstoupení od smlouvy o zájezdu
7. Odstupné
8. Ostatní práva a povinnosti pořadatele zájezdu
9. Ostatní práva a povinnosti zákazníka
10. Reklamace
11. Další podmínky
12. Pojištění
13. Souhlas zákazníka se zpracováním osobních údajů
14. Závěrečná ustanovení


1. Úvodní ustanovení


Cestovní kancelář Bora Travel s.r.o., se sídlem Na Folimance 2155/15, 120 00 Praha 2,
IČ: 17544505, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze ke sp.zn. C 372941
(dále jen „Bora Travel“) je obchodní společností poskytující souborné služby cestovního
ruchu a vybrané související služby. Všeobecné smluvní podmínky (dále jen „VSP“) se
řídí zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) a zákonem č.
159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu (dále jen
„ZoCR“). Tyto VSP upravují práva a povinnost stran vyplývající ze smlouvy o zájezdu.

2. Vznik smluvního vztahu
2.1.
Smluvní vztah mezi Bora Travel a zákazníkem jako objednatelem zájezdu (příp. jeho
oprávněným zástupcem) (Bora Travel a zákazník jako objednatel zájezdu dále také
společně jako „Účastníci smluvního vztahu“) vzniká na základě potvrzené smlouvy o
zájezdu (dále jen „Smlouva“), která je uzavřena v okamžiku, kdy elektronická
objednávka zákazníka učiněná prostřednictvím www.boratravel.cz (dále jen
„objednávka“) je po přijetí objednávky potvrzena ze strany Bora Travel. Toto
potvrzení odeslané zákazníkovi ze strany Bora Travel, které bude účinné po splnění
podmínek k úhradě stanovených v navrženém textu Smlouvy o zájezdu zaslaného
zákazníkovi a dalších relevantních podmínek dle čl. 5 VSP, je potvrzením ve smyslu
§ 2525 odst. 1 OZ (dále jen „potvrzení“). Je-li dále v textu uveden pojem cestující,
znamená každou osobu, která se má podle potvrzení zúčastnit zájezdu.
2.2.
Obsah Smlouvy se určuje relevantními informacemi na webu a těmito VOP, kdy tyto dokumenty jsou nedílnou součástí Smlouvy. Vyplněním a odesláním objednávky zákazník vyjadřuje bezvýhradný souhlas s těmito VOP a zavazuje se těmito VOP řídit.
2.3.
Nabídky zájezdů Bora Travel jsou vydávány ve značném časovém předstihu, Bora Travel si proto vyhrazuje právo na změny údajů uvedených v katalogu a/nebo samostatných nabídkách před uzavřením Smlouvy.

3. Cena zájezdu, platební podmínky
3.1.
Cena zájezdu je smluvní cena mezi Bora Travel na straně jedné a zákazníkem na
straně druhé. Aktuální ceny zájezdu jsou uvedeny vždy na www.boratravel.cz. Cena
zahrnuje služby specifikované ve smlouvě o zájezdu, nezahrnuje služby, které se
platí na místě pobytu u delegáta. Děti zdarma a za pevné dětské ceny platí do
vyprodání kapacit a pouze se 2 plně platícími osobami.
Případné slevy vyhlášené Bora Travel po datu odeslání objednávky zákazníkem
nezakládají právo zákazníka ani cestujících na slevu z ceny objednaného
zájezdu.
3.2.
Pořadatel zájezdu má právo na zaplacení ceny objednaných služeb před jejich
poskytnutím. Pořadatel zájezdu je oprávněn požadovat zálohu ve výši minimálně 50
% z celkové ceny (nestanovil-li jinak). Tato záloha je splatná při podpisu smlouvy o
zájezdu. Doplatek celkové ceny je zákazník povinen uhradit pořadateli zájezdu
nejpozději do 30-ti dnů před realizací zájezdu. V případě vzniku smluvního vztahu v
době kratší 30-ti dnů před realizací zájezdu je zákazník povinen uhradit 100%
celkové ceny. Při platbě fakturou nebo převodem z účtu se termínem zaplacení
rozumí termín, kdy je požadovaná částka připsána na účet pořadatele zájezdu. Při
uzavření smlouvy u obchodního zástupce složí zákazník platbu přímo na účet
pořadatele zájezdu nebo obchodnímu zástupci, přičemž obchodní zástupce není
inkasním místem pořadatele zájezdu a termínem zaplacení se rozumí termín, kdy je
požadovaná částka připsána na účet pořadatele zájezdu.
Zákazník má nárok na poskytnutí služeb jen při plném zaplacení ceny zájezdu.

4. Zvýšení ceny zájezdu


Pořadatel zájezdu je oprávněn jednostranným úkonem zvýšit cenu zájezdu, jestliže
je zároveň přesně stanoven způsob výpočtu zvýšení ceny. Cena zájezdu uvedená
ve smlouvě o zájezdu však nesmí být jednostranně zvýšena během 20 dnů před
zahájením zájezdu.

Cenu lze podle této úpravy zvýšit jen v případě, že dojde ke
zvýšení: a) ceny za dopravu včetně cen pohonných hmot, nebo
b) plateb spojených s dopravou, např. letištních a přístavních poplatků, které jsou
zahrnuty v ceně zájezdu, nebo
c) směnného kurzu české koruny použitého pro stanovení ceny zájezdu v průměru o
více než 10 %. Použitý kurz pro stanovení ceny zájezdu ke dni 6.2.2023 ve výši
24,50 Kč/Eur.
Písemné oznámení o zvýšení ceny musí být zákazníkovi odesláno nejpozději 21 dní
před zahájením zájezdu, jinak pořadateli zájezdu nevznikne právo na zaplacení
rozdílu v ceně zájezdu.


5. Změna podmínek smlouvy o zájezdu


a) ze strany pořadatele zájezdu
Je-li pořadatel zájezdu nucen z objektivních důvodů před zahájením zájezdu změnit
podmínky smlouvy, může navrhnout zákazníkovi změnu smlouvy o zájezdu.
Zákazník má právo se rozhodnout, zda bude se změnou smlouvy o zájezdu
souhlasit nebo zda od smlouvy o zájezdu odstoupí. Pokud zákazník ve lhůtě určené
pořadatelem zájezdu, která nesmí být kratší než 5 dnů od doručeného návrhu na
změnu smlouvy o zájezdu zákazníkovi, od smlouvy neodstoupí, má se za to, že s její
změnou souhlasí.
Pořadatel zájezdu je oprávněn provést účelné programové změny, zejména z
důvodů organizačních či klimatických. Tyto programové změny činí pořadatel
zájezdu zásadně s cílem zajistit bezproblémový průběh zájezdu. Rozsah a kvalita
poskytovaných služeb musí být v úhrnu zachována a cena zájezdu se z důvodu
provedení uvedených změn nemění. Tyto změny oznamuje pořadatel zájezdu
zákazníkovi bez zbytečného odkladu. Zákazník nemá v těchto případech právo
odstoupit od smlouvy bez povinnosti uhradit odstupné, ledaže jde o změny
podstatné. Podstatnými změnami se rozumí: posunutí
začátku nebo ukončení akce o více než 24 hodin, zásadní změna místa ubytování,
významná úprava programu či trasy zájezdu (týká-li se více než 20% doby jeho
trvání). Za závažnou změnu se nepovažuje změna ubytovacího objektu, pokud je
náhradní objekt stejné nebo vyšší kategorie, změna odletového nebo příletového
místa nebo způsobu dopravy do místa pobytu z dopravních nebo bezpečnostních
důvodů.
b) ze strany zákazníka
Před zahájením zájezdu může zákazník písemně oznámit pořadateli zájezdu, že se
zájezdu místo něho zúčastní jiná osoba v oznámení uvedená. Dnem doručení tohoto
oznámení se osoba v něm uvedená stává zákazníkem. Oznámení musí obsahovat
prohlášení nového zákazníka, že souhlasí s uzavřenou smlouvou o zájezdu a že
splňuje veškeré podmínky stanovené pro poskytnutí zájezdu.
Původní a nový zákazník společně a nerozdílně odpovídají za zaplacení ceny
zájezdu a úhradu manipulačního poplatku podle této smlouvy, popřípadě nákladů
spojených s překnihováním.

Změna osoby (jména osoby) je možná nejpozději 7 dní před zahájením zájezdu za
poplatek ve výši Kč 200,- /os. Změna termínu a typu ubytování je možná nejpozději
1 měsíc před odjezdem za podmínek stanovených pořadatelem zájezdu za poplatek
ve výši Kč 200,- /os.


6. Odstoupení od smlouvy o zájezdu


a) ze strany pořadatele zájezdu
Bora Travel může před zahájením zájezdu odstoupit s okamžitou účinností od
uzavřené Smlouvy nebo po zahájení zájezdu Smlouvu vypovědět s účinností ke dni
doručení výpovědi v těchto případech:
a) Z důvodů porušení Smlouvy cestujícím. Za porušení Smlouvy se považují i
případy, kdy cestující vážně narušuje průběh cesty nebo pobytu, popřípadě hrozí
nebezpečí, že by tato situace mohla nastat, a dále případy, kdy cestující bude
prokazatelně pod vlivem omamných a/nebo návykových látek a/ nebo bude slovně
napadat zástupce Bora Travel či se bude vulgárně a hrubě vyjadřovat o společnosti
Bora Travel nebo o jejích zástupcích nebo bude jiným způsobem jednat ve zjevném
rozporu s dobrými mravy. Zákazníkovi v případě tohoto porušení Smlouvy nevzniká
nárok na vrácení alikvotní části ceny služeb, které nebyly čerpány a dále je zákazník
povinen uhradit Bora Travel náklady spojené se zpáteční dopravou a uhradit event.
škodu, která byla cestujícím způsobena v dopravním prostředku nebo ubytovacím a
jiném zařízení, kde čerpal služby zajištěné dle jeho Smlouvy. Bora Travel žádá o
pochopení tohoto opatření, jehož smyslem a cílem je zajištění klidné dovolené
ostatních cestujících, jakož i ochrana osobnosti pracovníků Bora Travel a ostatních
cestujících.
b) Z důvodu zrušení zájezdu ze strany Bora Travel. O takovém zrušení bude
zákazník obratem informován a bude mu nabídnuta nová Smlouva.
c) Do 14 dnů přede Dnem zahájení zájezdu při nenaplnění minimálního počtu (30
cestujících v jednom turnusu). Zákazník bude obratem informován a může mu být
nabídnuta změna Smlouvy.
d) Bez stanovení lhůty – okamžitě, v důsledku tzv. vyšší moci, tj. z příčin, kterým
Bora Travel nemohla zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí. Bora Travel má
však v případě dané situace právo na úhradu dosud poskytnutých služeb. V případě
předčasného ukončení zájezdu z důvodu vyšší moci je Bora Travel povinna učinit
veškerá opatření k dopravení cestujících zpět. Dodatečné náklady s tím spojené pak
nesou obě strany rovným dílem

b) ze strany zákazníka

Zákazník může odstoupit od smlouvy kdykoliv za podmínek stanovených touto
smlouvou. Smluvní vztah je zrušen a účast stornována ke dni, kdy je písemné
odstoupení (storno) doručeno cestovní kanceláři elektronickou poštou.
Odstoupí-li zákazník od smlouvy svévolně, je povinen zaplatit pořadateli zájezdu
níže stanovené odstupné a pořadatel zájezdu je povinen vrátit zákazníkovi vše, co
od něj obdržel na úhradu ceny zájezdu podle zrušené smlouvy o zájezdu.
Nárok na zaplacení odstupného pořadateli zájezdu nevzniká, odstoupil-li zákazník
od smlouvy z důvodů porušení povinnosti cestovní kanceláře dle této smlouvy nebo
zákona.
Odstupné (storno poplatek) činí pouze v případě odstoupení od smlouvy zákazníkem
V případě storna jedné osoby ve dvoulůžkovém pokoji musí zbývající osoba doplatit
příplatek za jednolůžkový pokoj, obdobně se postupuje při obsazení karavanu/ stanu
/ studia / apartmánu nižším počtem osob.
c) společná ustanovení
Při uzavření nové smlouvy o zájezdu se v uvedených případech platby uskutečněné
a na základě původní smlouvy o zájezdu považují za platby podle nové smlouvy o
zájezdu. Je-li cena nového zájezdu nižší než již uskutečněné platby podle předchozí
věty, je pořadatel zájezdu povinen tento rozdíl bez zbytečného odkladu zákazníkovi
vrátit.


7. Odstupné (STORNO POPLATEK)


V případech, kdy se touto smlouvou sjednává povinnost zákazníka uhradit pořadateli
zájezdu odstupné, se jeho výše určuje podle počtu dnů od rozhodné skutečnosti,
která zakládá povinnost k jeho úhradě, do počátku zájezdu (poskytnutí první služby).

Výše odstupného (storno poplatku) za každou osobu činí:
2500 Kč pokud dojde ke zrušení účasti na zájezdu dříve než 40 dnů před datem
odjezdu zájezdu.
30 % z celkové ceny objednaných služeb, pokud dojde ke zrušení účasti na zájezdu
mezi 39 až 21 dnem před datem odjezdu zájezdu.
50 % z celkové ceny objednaných služeb, pokud dojde ke zrušení účasti na zájezdu
mezi 20 až 11 dnem před datem odjezdu zájezdu.
70 % z celkové ceny objednaných služeb, pokud dojde ke zrušení účasti na zájezdu
mezi 10 až 7 dnem před datem odjezdu zájezdu.
100 % z celkové ceny objednaných služeb, pokud dojde ke zrušení účasti na
zájezdu v posledních 6 dnech před datem odjezdu zájezdu. Stornuje-li zákazník
účast na zájezdu před jeho zahájením ze zdravotních důvodů, může uplatnit u
pojišťovny nárok na úhradu části odstupného (ve smyslu podmínek pojišťovny pro
pojištění storna zájezdu). V tomto případě se k výši odstupného částka
dokoupeného připojištění nevrací. V případě, že se zákazník nedostaví k čerpání
služeb v místě ubytování v den uvedený na voucheru, zmešká odjezd (odlet)
zájezdu, musí být vyloučen ze zájezdu nebo se zájezdu nezúčastní v důsledku jím
dodaných nesprávných či neúplných údajů na smlouvě o zájezdu, nedodržení
celních, pasových, devizových nebo jiných předpisů, nemá nárok na vrácení jím
zaplacené finanční částky. V případě, že zákazník v průběhu zájezdu na základě svého přání zruší část zájezdu nebo svévolně nevyčerpá některou ze zaplacených
služeb, nemůže uplatnit nárok na finanční náhradu za nevyčerpané služby.

8. Ostatní práva a povinnosti pořadatele zájezdu


a) při uzavření smlouvy o zájezdu
Pořadatel zájezdu může v nabídce nebo v poznámce smlouvy o
zájezdu stanovit zvláštní podmínky, které musí zákazník splňovat, pro
účast na konkrétním zájezdu.
Osoby mladší 15 let se mohou zájezdu zúčastnit pouze v doprovodu zodpovědné
osoby starší 18 let. Účastníci zájezdu ve věku 15-18 let se zájezdu mohou zúčastnit
jen s výslovným souhlasem jejich zákonného zástupce, pokud se zástupce zájezdu
sám neúčastní.
Pořadatel zájezdu (popř. jeho obchodní zástupce) předkládá zákazníkovi tento návrh
smlouvy a po jeho vyplnění obdrží každá ze smluvních stran po jednom exempláři se
stejnou platností. Zákazník svým podpisem pod touto smlouvou o zájezdu stvrzuje,
že převzal informace pořadatele zájezdu, který obsahuje bližší údaje o zájezdu a byl
seznámen se způsobem, jakým má uplatnit své nároky plynoucí z porušení právní
povinnosti pořadatele zájezdu.
Pořadatel zájezdu je povinen nejpozději do 7 dnů před zahájením zájezdu
poskytnout zákazníkovi písemně další podrobné informace k zájezdu o všech
skutečnostech, které jsou pro zákazníka důležité a které jsou mu známy, pokud
nejsou obsaženy již ve smlouvě o zájezdu nebo v katalogu, který byl zákazníkovi
předán, zejména:
a) upřesnění údajů, které se týkají dalších plateb za služby, jejichž cena není
zahrnuta v ceně zájezdu, údaje k ubytování, dopravě, stravování b) jméno, adresa a
telefonní číslo osoby, na kterou se zákazník v nesnázích v průběhu zájezdu může
obrátit o pomoc, zejména místního zástupce cestovní
kanceláře a adresu a telefonní číslo zastupitelského úřadu
Je-li smlouva uzavřena v době kratší než 7 dnů před zahájením zájezdu, musí
pořadatel zájezdu svoje povinnosti a) – b) splnit již v při uzavření smlouvy o zájezdu.
V případě, že zákazník uzavřel smlouvu o zájezdu prostřednictvím obchodního
zástupce, budou tyto další podrobné informace nejpozději do 7 dnů před zahájením
zájezdu zaslány obchodnímu zástupci, kde si je zákazník vyzvedne.
Pořadatel zájezdu odpovídá zákazníkovi za porušení závazků vyplývajících z
uzavřené smlouvy o zájezdu bez ohledu na to, zda tyto závazky mají být splněny
pořadatelem zájezdu nebo jinými dodavateli služeb cestovního ruchu poskytovaných
v rámci zájezdu.Nesplní-li pořadatel zájezdu své povinnosti vyplývající ze smlouvy o
zájezdu nebo tohoto zákona řádně a včas, musí zákazník uplatnit své právo u
pořadatele zájezdu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 2 týdnů od skončení
zájezdu nebo v případě, že se zájezd neuskutečnil, ode dne, kdy měl být zájezd
ukončen podle smlouvy o zájezdu, jinak právo zaniká.
Pořadatel zájezdu se může odpovědnosti za škodu způsobenou odstoupením od
smlouvy o zájezdu před zahájením zájezdu zprostit, prokáže-li, že ke

zrušení zájezdu došlo z důvodu nízkého počtu účastníků nebo v důsledku
neodvratitelné události, které nemohla pořadatel zájezdu zabránit ani při vynaložení
veškerého úsilí, které lze požadovat. Pořadatel zájezdu se může odpovědnosti za
škodu způsobenou porušením právní povinnosti zprostit také, prokáže-li, že tuto
škodu nezavinila ona ani jiní dodavatelé služeb cestovního ruchu poskytovaných v
rámci zájezdu a škoda byla způsobena:
a) zákazníkem
b) třetí osobou, která není spojena s poskytováním zájezdu, pokud tuto skutečnost
nebylo možné předpokládat nebo nebyla nevyhnutelná c) neodvratitelnou událostí,
které nemohlo být zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze požadovat
Ve výše uvedených případech, kdy je škoda způsobena třetí osobou nebo
neodvratitelnou událostí, je pořadatel zájezdu povinen poskytnout zákazníkovi v
nesnázích rychlou pomoc.
b) v průběhu zájezdu
pořadatel zájezdu je oprávněn provádět změny programu a poskytovaných služeb v
průběhu zájezdu, pokud z vážných důvodů není možné původně dohodnutý program
a služby dodržet. V těchto případech je pořadatel zájezdu povinen:
- zabezpečit náhradní program a služby v rozsahu a kvalitě shodné nebo blížící se
původním podmínkám
- vrátit zákazníkovi zaplacenou cenu neposkytnutých služeb, za které nebylo
poskytnuto náhradní plnění
- poskytnout zákazníkovi slevu z ceny služeb, které byly zahrnuty do ceny zájezdu a
nebyly poskytnuty v plném rozsahu a kvalitě. Pokud je zákazníkovi za službu
poskytovanou v nižší kvalitě na místě nabídnuta a vyčerpána kompenzace ve formě
dalších služeb, není zákazník oprávněn za takto poskytnutou službu v nižší kvalitě
požadovat žádnou další náhradu nebo slevu z ceny. V případě, že pořadatel zájezdu
zajistí jako náhradní plnění služby stejné nebo vyšší kvality ve stejné zemi, jsou další
nároky zákazníka vůči pořadateli zájezdu vyloučeny.

9. Ostatní práva a povinnosti zákazníka


Podpisem smlouvy o zájezdu zákazník potvrzuje, že se seznámil s jejím obsahem,
zejména s rozsahem objednaných služeb, podmínkami pojištění ve smyslu zák. č.
159/1999 Sb., podmínkami cestovního pojištění, jakož i s podmínkami úhrady
odstupného, které je v případech stanovených touto smlouvou povinen uhradit
pořadateli zájezdu. Zákazník bere na vědomí, že pojistné podmínky a odstupné jsou
nedílnou součástí smlouvy, souhlasí s nimi, a to jménem všech spolucestujících
osob, ve prospěch, kterých tuto smlouvu o zájezdu uzavírá. Zákazník je osobně
zodpovědný za správnost jím uvedených osobních údajů
Zákazník souhlasí s použitím jeho osobních údajů, v souladu se zákonem č.
101/2000 Sb., uvedených v této smlouvě, pro potřeby cestovní kanceláře Bora
Travel s.r.o., a to výhradně za účelem zasílání nabídek služeb v cestovním ruchu
zákazníkovi. Dále prohlašuje, že je zmocněn a tímto uděluje souhlas ve smyslu § 5
odst. 2 zák. č. 101/2000 Sb. i jménem dalších osob uvedených na této smlouvě o
zájezdu.

a) zákazník má právo:
- na řádné poskytnutí potvrzených služeb
- dodatečné informace, pokud nebyly uvedeny v katalogu
- být seznámen se změnami zájezdu, rozsahu služeb a ceny - zrušit svoji účast na
zájezdu kdykoliv před zahájením čerpání služeb odstoupením od smlouvy za
podmínek uvedených v článku 6. (Odstupné) - písemně oznámit, že se místo něho
zájezdu zúčastní jiná osoba za podmínek uvedených v článku 6. b) (Změna
podmínek smlouvy o zájezdu ze strany zákazníka)
- právo na reklamaci v souladu s článkem 10. (Reklamace)
- právo na ochranu dat, která se uvádí ve smlouvě o zájezdu a v dalších
dokumentech před nepovolanými osobami
- právo obdržet před čerpáním služeb doklad o povinném pojištění cestovní
kanceláře pro případ jejího úpadku, obsahující označení pojišťovny, podmínky
pojištění a způsob oznámení pojistné události.
b) zákazník je povinen:
- poskytnout cestovní kanceláři součinnost, která je potřebná k řádnému
zabezpečení a poskytnutí služeb, zejména úplné a pravdivé vyplnění potřebných
formulářů a předložení potřebných formulářů a dokladů (platný cestovní doklad, příp.
vízum, souhlas zákonného zástupce při účasti osoby mladší 18-ti let bez jeho
doprovodu a dalších náležitostí potřebných pro vycestování do konkrétní destinace
(např. lékařská potvrzení o vakcinaci aj.)
- zajistit u osob mladších 15-ti let doprovod a dohled dospělého účastníka v průběhu
zájezdu, obdobně zajistit doprovod a dohled osob, jejichž zdravotní stav to vyžaduje
- nahlásit účast cizích státních příslušníků
- zaplatit řádně cenu zájezdu
- dostavit se včas na místo srazu účastníků zájezdu, sdělené cestovní kanceláří
- řídit se pokyny průvodce zájezdu nebo jiné, cestovní kanceláří určené osoby a
dodržovat stanovený program, dodržovat předpisy platné v navštívené zemi, resp.
místě a objektu; v případě porušení právních předpisů nebo závažného narušování
programu či průběhu zájezdu je cestovní kancelář oprávněna ukončit smluvní vztah
se zákazníkem, přičemž tento ztrácí nárok na další služby a nárok na úhradu
nevyužitých služeb
- zdržet se jednání, které by mohlo ohrozit, poškodit nebo omezovat ostatní
účastníky zájezdu
- uhradit škodu, kterou způsobil cestovní kanceláři nebo ostatním poskytovatelům
služeb v rámci zájezdu
- splnit případné očkovací a další povinnosti při cestách do zemí, pro které
jsou tyto povinnosti stanoveny právním předpisem

 

10. Reklamace


V případě, že rozsah nebo kvalita poskytnutých služeb je nižší, než bylo předem
dohodnuto, vzniká zákazníkovi právo na reklamaci, kterou lze uplatnit dle
reklamačního řádu pořadatele. Zákazník je povinen uplatnit reklamaci včas bez
zbytečného odkladu, tak aby mohla být sjednána náprava, pokud možno v místě

poskytované služby. Pořadatel zájezdu je oprávněn řešit reklamaci v místě konání
poskytnutím náhradní služby či jinou odpovídající kompenzací. Reklamaci musí
zákazník uplatnit u CK Bora Travel s.r.o. nebo u prodejce, který uzavření smlouvy o
zájezdu zprostředkoval, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě 14
dnů od skončení zájezdu. K uplatněné reklamaci musí být vždy vystaven reklamační
protokol. Reklamaci může provést každý účastník zájezdu uvedený ve smlouvě o
zájezdu. Zákazník je povinen poskytnout potřebnou součinnost k řešení reklamace.
Pořadatel zájezdu je povinen vyřídit reklamaci nejpozději do 30 dnů od data podání,
pokud se pořadatel se zákazníkem nedohodnou na delší lhůtě. Umožňuje-li to
mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, omezení výše náhrady
škody vzniklé porušením povinnosti ze smlouvy o zájezdu, hradí pořadatel zájezdu
škodu jen do výše tohoto omezení. Pořadatel zájezdu neručí za úroveň a cenu cizích
služeb u akcí, které si zákazník objedná na místě u průvodce, hotelu či jiné
organizace. Pořadatel zájezdu neodpovídá za škodu, pokud byla způsobena
zákazníkem, třetí osobou, která není spojena s poskytováním zájezdu nebo
neodvratitelnou událostí, které nemohlo být zabráněno ani při vynaložení veškerého
úsilí, které lze požadovat. V případě, že bude na základě přebookování hotelu nutné
ubytovat zákazníka v hotelu jiném, uskuteční se ubytování v hotelu stejné nebo vyšší
kategorie.
Dle zákona o ochraně spotřebitele je možné, aby se zákazník obrátil na Českou
obchodní inspekci a zahájil řízení pro mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.
Kontaktní údaje: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR,
Štěpánská 15, 120 00 Praha 2; Email: adr@coi.cz; Web: adr.coi.cz
U autobusových zájezdů se prvním dnem zájezdu rozumí den nástupu zákazníka do
přepravy, posledním dnem zájezdu se rozumí den návratu do České republiky.

11. Další podmínky

a) cestovní doklady, dodržování celních, devizových a ostatních předpisů


Zákazník odpovídá za platnost svého cestovního dokladu v době konání zájezdu.
Zákazník bere na vědomí, že od 26. 06. 2012 je každý občan ČR včetně dětí
povinen cestovat na vlastní cestovní doklad. Některé státy vyžadují platnost
cestovního pasu minimálně 6 měsíců po návratu ze zájezdu. Údaje o pasových a
vízových požadavcích, lhůtách pro jejich vyřízení a požadovaných zdravotních
dokladech pro cestu a pobyt v cílové zemi jsou uvedeny na
www.mzv.cz. V případě, že zákazník v průběhu zájezdu ztratí, nebo jsou mu
odcizeny doklady, je povinen si pro zpáteční cestu opatřit nové (náhradní doklady)
sám a na své vlastní náklady, doporučujeme, aby si zákazník vzal s sebou na zájezd
také i kopii svého cestovního dokladu. Zákazník je povinen dodržovat všechny celní,
devizové a ostatní předpisy České republiky nebo navštívené země. Pokud by
zákazník svým jednáním ohrožoval nebo narušil průběh a program zájezdu nebo
pokud závažným způsobem poruší celní, devizové a ostatní předpisy České
republiky nebo navštívené země, může být vyloučen z účasti na zájezdu, přičemž
ztrácí jakýkoliv nárok na náhradu nevyužitých služeb.

b) zavazadla 

Převoz 1 kusu zavazadel do hmotnosti 15 kg/os. a jednoho malého příručního
zavazadla je zdarma. Ostatní zavazadla na vyžádání a schválení u CK.

c) doprava
Rozdělení sedadel v autobuse u autokarové přepravy je provedeno pořadatelem
zájezdu s ohledem na věk přihlášených účastníků a s maximální ochotou dle
možností vyhovět přání zákazníka, které však nelze garantovat. Pořadatel zájezdu
neručí za změnu typu dopravního prostředku, za případné zpoždění při dopravě z
technických důvodů, z důvodu nepříznivého počasí a z dalších důvodů vyšší moci.
Přeruší-li cestovní kancelář zájezd z důvodů vyšší moci, je povinna učinit veškerá
opatření k dopravě cestujícího zpět.
d) ubytování
Rozdělování pokojů probíhá zásadně ze strany Bora Travel, která ochotně přihlédne
k přání zákazníka, je-li to v daný moment možné. V některých případech probíhá
rozdělování pokojů přímo na straně ubytovacího zařízení a Bora Travel na toto nemá
vliv. Přistýlkou může být pohovka, rozkládací gauč, palanda nebo lehátko. Ubytování
je zpravidla nutné opustit do 9:00, nastěhování standardně probíhá po 14. (v
některých případech po 16.) hodině. Časný příjezd či pozdní odjezd neopravňují k
delšímu používání pokoje.
Úklid ubytování probíhá dle informací uvedených na internetových stránkách v době
zakoupení zájezdu.
e) stravování
Způsob stravování je uveden u popisu dané destinace na www.boratravel.cz.
U snídaní formou bufetu není dovoleno odnášet jídlo mimo prostor restaurace a s
sebou na ubytování nebo na pláž.
Obědy a večeře probíhají zpravidla v předem stanovené časy a zákazník je povinen
je dodržovat. Pokud se z jakéhokoliv důvodu nedostaví ve stanovený čas, nevzniká
mu nárok na kompenzaci.
f) komplexní cestovní pojištění včetně storna ze zdrav. důvodů Pořadatel nabízí
ke svým zájezdům komplexní cestovní pojištění včetně storna ze zdrav. důvodů od
UNIQA pojišťoviny. V případě vlastního pojištění či zakoupení pojištění od jiného
partnera si zákazník bude nucen při případném onemocnění či úrazu v zahraničí
pojistnou událost a lékařskou péči zajišťovat sám.
g) delegát
Delegát má zpravidla na starosti více ubytovacích kapacit a není většinou ubytován
v hotelu s klienty. Nelze očekávat, že bude osobně stále k dispozici. Bude asistovat
při transferech a na letišti, seznámí vás na informačních schůzkách s údaji k pobytu
a bude k dispozici v úředních hodinách ve vašem hotelu/kempu.


12. Povinné smluvní pojištění cestovní kanceláře


Cestovní kancelář Bora Travel s.r.o. má sjednáno zákonné pojištění pro případ
úpadku ve smyslu zákona č.159/1999 Sb., na základě kterého vzniká zákazníkovi
právo na plnění v případech, kdy cestovní kancelář z důvodu svého úpadku:
a) neposkytne zákazníkovi dopravu z místa pobytu v zahraničí do České republiky,
pokud je tato doprava součástí zájezdu
b) nevrátí zákazníkovi zaplacenou zálohu nebo cenu zájezdu v případě, že se zájezd
neuskuteční
c) nevrátí zákazníkovi rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně
poskytnutého zájezdu v případě, že se zájezd uskutečnil pouze z části.
Zákazník je oprávněn si nechat předložit dokument o tom, že pořadatel zájezdu je ze
zákona pojištěn proti úpadku cestovní kanceláře.

13. Souhlas zákazníka se zpracováním osobních údajů


Nakládání s osobními údaji se řídí platnými právními předpisy, zejména Nařízením
Evropského parlamentu a Rady č.2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.
a) Cestovní kancelář má zákonné oprávnění za účelem uzavření a plnění Smlouvy o
zájezdu nebo jiných Smluv o poskytování služeb cestovního ruchu zpracovávat
osobní údaje zákazníka. Cestovní kancelář shromažďuje a zpracovává následující
osobní údaje zákazníka /fyzické osoby/: jméno, příjmení, titul, datum narození/rodné
číslo, místo trvalého pobytu, telefonní číslo, e-mail, číslo cestovního dokladu, kontakt
na blízké osoby, bankovní spojení, evidence plateb.
b) Pro účely plnění Smlouvy o zájezdu, případně jiné Smlouvy o poskytování služeb
cestovního ruchu je zákazník srozuměn, že jeho osobní údaje budou v nezbytném
rozsahu poskytnuty dalším subdodavatelům služeb, které jsou součástí realizace
zájezdu / dopravci, ubytovací zařízení, průvodci, delegáti, pojišťovny.

c) Zákazník jako subjekt údajů prohlašuje, že bude spolucestující osoby či jejich
zákonné zástupce, jimiž byl zplnomocněn k uzavření smlouvy, řádně a včas
informovat o užití a zpracování jejich osobních údajů cestovní kanceláří či jinými
poskytovateli služeb cestovního ruchu (dalšími zpracovateli).
d) Souhlas zákazníka se zpracováním osobních údajů je zapotřebí pouze ke
konkrétnímu, specifickému účelu, např. věrnostní program. Cestovní kancelář je
oprávněna obvyklé obchodně marketingové nabídky svým zákazníkům zasílat bez
tohoto souhlasu.

14. Závěrečná ustanovení


Ústní informace, které zákazník obdrží na prodejním místě, nezavazuje CK více než
je uvedeno v písemné nabídce a v písemném programu zájezdu. V případě
nejasností před podpisem Smlouvy se obraťte na pracovníky prodeje CK, kteří Vám
rádi poskytnou vysvětlení. Tyto všeobecné smluvní podmínky se vztahují na všechny
zájezdy pořádané CK. Zákazník bere na vědomí, že tyto všeobecné smluvní
podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy, potvrzuje, že se na těchto podmínkách
dohodl a souhlasí s nimi a to i jménem všech spolucestujících osob, které jej k
uzavření této Smlouvy zmocnily.
Tyto VSP jsou účinné od 6.2.2023, když tímto dnem nahrazují předchozí verzi VSP.